Shawwal ke 6 Roze

SHAWWAL KE 6 ROZO KI FAZILAT

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Jo shakhs Ramzan ke roze rakhe aur uske baad shawwal ke 6 roze rakhe goya usne saal bhar ke roze rakhe. (Sahih Muslim,vol:1.pg:369) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Jis ne Ramzan ke roze rakhe aur uske baad shawwal ke 6 roze rakhe, wo gunahou se is tarah paak hojayega jis tarah wo apni paidaish ke din tha. (Al Targheeb,vol:2,pg:67)    

DSC_7522

Jab Eid ka din aata hai yane Eid ul Fitar ka din, to ALLAH TAALA

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Jab Eid ul Fitr ka din hota hai to farishte raaston par khade hojate hain aur nida dete hain: Aye Musalmano ! Rab e Kareem ki taraf laout jao jo bhalayi dekar ehsaan karta hai phir us par bahut sa sawaab bhi deta hai, Yaqinan tum ko Raat me Ibadat karne ka hukum diya gaya to tum ne Ibadat ki aur din me tumhe roza rakhne ka hukum diya gaya to tum ne roza rakha aur apne Rab ki Ita’at ki pas tum apne Inamaat Hasil karlo, pas jab log namaz se […]

Eid celebrations in Hyderabad

Eid ki Sunnat

HUZOOR NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Jo shakhs Eid ke din 300 martaba “SUBHANALLAHI WA BIHAMDIHI” padhe aur Musalmanon ki rooh ko iska sawaab baqshe to har musalman ki qabar me ek hazaar Noorani Rahmaten dakhil hoti hai aur jab ye padhne wale shakhs ka inteqaal hota hai to ALLAH TAALA iski qabar me ek hazaar Noorani Rahmaten dakhil farmayega. (Mukashifat ul Quloob,pg:650) Eid ke din Miswaak karna Sunnat hai. (Musannaf Abdul Razzaq,pg:308) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam namaz e Eid ke liye paidal tashreef lejaya karte aur jis raste se tashreef lejate the uske […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London