Hadith

Peer ke Din ka Roza

HUZOOR NABI E AKRAM Sallallahu alaihiwasallam se peer (monday) ke din roza rakhne ke baare me daryaafth kiya gaya to HUZOOR Sallallahu alaihiwasallam ne Irshaad farmaya: Isi din Meri wilaadat hui aur isi din mujh par wahi nazil hui. (Sahih Muslim,Hadith No:1162) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Khabardar! Duniya ke baare me jo kuch Main janta ho, agar tum bhi janloge to tumhe kabhi duniya me sukoon naseeb nahi hoga. (Mustadrak, hadith no:6640) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Apne bhai se muskurakar milne aur achi batou ka hukum dene aur bure kamou […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London