Quran aur hadees ki baatein

Quran aur Hadees Ki Baatein

1. Quran Kya tumhe nahi pata ke aasmano aur zameen ki badshahi Allah ki hi hai aur Allah ke siwa tumhara koi bhi himayati aur madad karne wala nahi hai. (para-2, sureh-Al-bakra, ayet no. 106) 2. Quran Jo log iman laye, aur hizrat ki aur Allah ki rah me apne maal aur apni jano se jihad kiya Allah ke liye (unke liye) bada darza hai. Aur wahi hai jo murad (Qamiyabi hasil) wale hain. (Para-10, sureh-at-tawba, ayet no-20) 3. Quran Jo koi akhirat ki kheti chahata hoga, ham usse uski kheti mai badhotri (Barkat) karege. Aur jo koi duniya ki […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London