Zakat & Sadaqah

Beshak momin ka sadqa mehsar ke din uske liye saya e rahmat hoga

HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Main ne Tum me aisi cheez chodi ke jab tak tum use Mazbooti se pakde rahoge mere baad hargis gumrah na honge, ALLAH ki kitaab Quraan e Majid aur Mere Ahle Bait aur Meri Sunnat. (Jame Tirmizi,hadith no:4155) HUZOOR E AKRAM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: ALLAH TAALA ne is Ummat ke liye Aasani ko pasand farmaya hai aur is par tangi ko na pasand farmaya hai, ye 3 martaba farmaya. (Al Moujamul Kabeer,Hadith No:707) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Beshak momin ka sadqa mehsar ke din uske […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London